Regulamin1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – O świadczeniu usług drogą elektroniczną

1.2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawierania oraz wykonywania przez Administratora umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Klientów z systemu teleinformatycznego skutecznysms.pl przeznaczonego do wysyłki oraz odbioru wiadomości, dostępnego w internecie pod domeną www.skutecznysms.pl

1.3 Definicje

Administrator – skutecznysms.pl projekt realizowany przez Agres Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 115 lok.2 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, przy udziale Partnerów.

Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.skutecznysms.pl, którego operatorem jest Administrator, polegające na umożliwieniu Klientom, za wynagrodzeniem określonym w cenniku, korzystania z systemu do teleinformatycznego służącego automatycznej wysyłki oraz odbioru wiadomości;Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca Administratorowi świadczenie Usług dostępnych w Serwisie i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu;

Konto - profil Klienta, zawierający wskazane przez Klienta dane identyfikujące podane podczas rejestracji służące do obsługi systemu teleinformatycznego www.skutecznysms.pl. Konto posiada nazwę użytkownika i hasło dostępu;

Usługi – usługi świadczone przez Administratora, na rzecz Klienta na rzecz Abonenta wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności polegające na wysyłaniu i odbieraniu wiadomości przy użyciu systemu teleinformatycznego w internecie w domenie www.skutecznysms.pl

SMPP API (Short Message Peer-to-Peer) to protokół bazujący na poziomie komunikacji TCP/IP i służący do wymiany m.in. krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy dwoma systemami informatycznymi, najczęściej za pośrednictwem szyfrowanego kanału VPN.

SMS – krótka Wiadomość tekstowa przesyłana w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.

SMS ECO – krótka Wiadomość tekstowa (SMS) bez możliwości edycji pola nadawcy.

SMS FULL – krótka Wiadomość tekstowa (SMS) z możliwością edycji pola nadawcy.

SMS FULL Speed - SMS typu FULL z rozszerzeniem funkcjonalności umożliwiającym wysyłanie Wiadomości z najwyższym priorytetem niezależnym, dedykowanym kanałem.

SMS VOICE – Wiadomość głosowa wysyłana do sieci GSM (komórkowej) lub stacjonarnej.

SMSC – urządzenie telekomunikacyjne zarządzające przesyłaniem Wiadomości tekstowych SMS.

MMS – wiadomość multimedialna przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mogąca zawierać tekst, zdjęcia, pliki

dźwiękowe lub animacje.

MMSC – urządzenie telekomunikacyjne zarządzające przesyłaniem Wiadomości multimedialnych MMS.

Informacje handlowe – informacje zawierające w szczególności opis produktów, usług, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen produktów, usług, oraz inne informacje dotyczące oferty sprzedaży poszczególnych produktów lub usług , pozwalające na nawiązanie współpracy Klienta z potencjalnymi odbiorcami.

Witryna – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych;

Użytkownik – pojedynczy użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z Serwisu;

Umowa - umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zawarta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i określająca warunki korzystania przez Klienta z Usług;

Cennik – cennik Usług świadczonych Klientowi. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu;

Integracja – proces technologiczny polegający na skonfigurowaniu danych Klienta z systemem teleinformatycznym www.skutecznysms.pl i udostępnieniu ich Klientowi;

Partner - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, współpracująca z Administratorem na podstawie odrębnej umowy, promująca Serwis oraz ofertę Usługodawcy;

Rejestracja - formularz rejestracyjny Klienta dostępny w Serwisie składający się z następujących danych Klienta: nazwę, adres, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP, adresu e-mail, strony www. ;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

2.Rejestracja i utworzenie Konta.

2.1. Regulamin określa świadczone przez Administratora Usługi, polegające na umożliwieniu Klientom, za wynagrodzeniem określonym w cenniku, korzystania z systemu do teleinformatycznego służącego automatycznej wysyłki oraz odbioru wiadomości za pośrednictwem domeny www.skutecznysms.pl;

2.2. Dostęp, do Serwisu realizowany jest za pośrednictwem przypisanego określonemu Klientowi Konta;

2.3. Klient poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz akceptację Regulaminu dokonuje Rejestracji w Serwisie www.skutecznysms.pl .

2.4. Rejestracja jest bezpłatna.

2.5. Po dokonaniu Rejestracji Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta link aktywujący Konto.

2.6. Klient klikając link aktywacyjny aktywuje swoje Konto. Od tego momentu Klient może korzystać z Usług Administratora za pomocą Konta.

2.7. Administrator udostępnia Klientowi Konto, za pomocą którego Klient może korzystać z Usług Serwisu www.skutecznysms.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.8. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim danych dostępowych do Konta tj. loginu oraz hasła Klienta;

2.9. Poprzez rejestrację w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, która to stanowi podstawę do korzystania z Serwisu;

2.10. W terminie 7 dni od dokonania rejestracji Klient jest uprawniony do jej odrzucenia, co będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy ze zwrotem równowartości niewykorzystanych dotychczas sms-ów przeliczonych na środki pieniężne;

2.11. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że jest administrator danych osobowych odbiorców swoich wiadomości i ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

2.12. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych niewłaściwie powierzonych przez Klienta.

3. Logowanie do systemu

3.1. Klient loguje się do swojego Konta za nazwę użytkownika i hasło dostępu.

3.2. Każda utrata lub udostepnienie nazwy użytkownika i hasła dostępu powinno zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.

3.3. Odzyskanie hasła dostępu następuje poprzez opcję Przypomnij hasło dostępną w Serwisie.

4. Korzystanie z Usług Serwisu

4.1. Korzystania z Usług Serwisu Klient rozpoczyna poprzez zalogowanie się na swoje Konto.

4.2 Na swoim Koncie Klient poprzez opcję Doładuj Klient powinien dokonać zakupu Usługi według stawek określonych w Cenniku.

4.3 Usługa jest aktywowana z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora lub potwierdzenia dokonania płatności z serwisu rozliczeniowego.

4.4 Po aktywowaniu Usługi Klient jest uprawniony do korzystania z Usług Serwisu.

4.5. Zakupione Usługi są ważne bezterminowo.

4.6. Klient w każdym czasie może dokonywać Doładowania Konta.

5. Płatność

5.1 Za wykonane Usługi Administrator pobiera opłaty określone w Cenniku;

5.2 Opłaty określone w Cenniku są podane w kwotach netto, do których zostanie doliczony podatek VAT.

5.3 Klient Doładowując konto dokonuje opłaty zgodnie z Cennikiem:

- bezpośrednio na rachunek bankowy Administratora,

- bądź też za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych dostępnym w Serwisie podczas doładowania.

5.4 Administrator wystawia fakturę VAT z chwilą zaksięgowania płatności na swoim rachunku bankowym;

5.5 Fakturą VAT, zostanie doręczona na adres elektroniczny Klienta

5.6 Na żądanie Klienta faktura VAT zostanie przesłana pocztą tradycyjną.6.Rozwiązanie Umowy

6.1 Umowa pomiędzy Administratorem a Klientem zawarta jest na czas nieokreślony;

6.2 Klient może rozwiązać Umowę poprzez dezaktywację Konta

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta lub zawieszenia świadczenia Usług na jego rzecz, w szczególności poprzez, zawieszenie (blokadę) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt. 7.4 oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie

7. Warunki przesyłania Informacji handlowej Klienta.

  1. Serwis umożliwi przesyłanie Informacji handlowej i/lub reklamę ofert Klienta poprze system teleinformatyczny służący do automatycznej wysyłki oraz odbioru wiadomości;

  2. Klienta ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść takiej Informacji Handlowej oraz za jej zgodność ze stanem faktycznym.

  3. Klient przygotowuje Informacje handlowe we własnym zakresie, dbając o to, by były one dokładnie opisane. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treść tych informacji nie narusza praw osób trzecich. Informacja handlowa, musi być kompletne, dokładna i nie może wprowadzać w błąd odbiorców.

  4. Zakazane jest wysyłanie wiadomości, Informacji handlowej i reklamy dotyczącej towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści wiadomości nie mogą:

 1. naruszać godności ludzkiej;

 2. naruszać dobrego imienia www.skutecznysms.pl;

 3. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

 4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

 5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

 6. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

 7. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

 8. łamać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych;

 9. naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych;

 10. wprowadzać potencjalnego odbiorcy w błąd;

 11. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

  1. W przypadku uzyskania informacji o wysyłaniu wiadomości, o których mowa w punkcie poprzednim Administrator ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowym i zawiesić świadczenie Usług lub rozwiązać Umowę z Klientem.

  2. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych, do prezentacji w serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych, a także dla innych potrzeb Serwisu.

 1. Prawa i obowiązki Klienta

  1. Administrator w ramach Usługi umożliwia korzystanie z systemu do teleinformatycznego służącego automatycznej wysyłki oraz odbioru wiadomości w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz otrzymywanie od Serwisu koniecznego doradztwa i informacji w zakresie Integracji i współpracy z Serwisem.

  2. Klient w ramach współpracy zobowiązuje się do:

 1. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora;

 2. realizowania zobowiązań wobec swoich odbiorców zgodnie z oferowaną Informacją handlową. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez odbiorcę;

 3. powstrzymania się od działań mających na celu manipulowanie wiarygodnością swoją i innych Klientów, a w szczególności poprzez inspirowanie działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym, a także wchodzenie w porozumienia z innymi Klientami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów;

 4. powstrzymania się od działań powodujących przeciążenie łącza, a także działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu bez pisemnej zgody Administratora;

 5. zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów oraz innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy;

 6. przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów;

 7. przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów Kodeksu Cywilnego, przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych.

  1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów oferowanych w wiadomości w ramach Serwisu

  2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 1. Prawa i obowiązki Administratora

  1. W ramach współpracy Administrator zobowiązuje się do:

 1. Wysyłki wiadomości Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie , które spełniają wymogi określone przez Administratora;

 2. świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 3. zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy;

  1. W ramach współpracy Administrator ma prawo do:

 1. dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług;

 2. prezentacji Informacji handlowej Klienta oraz innych materiałów przekazanych Administratorowi w Serwisie, serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych;

 3. odmowy wykonania Usług i/lub prezentacji w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów, o których mowa pkt. 7.4;

 4. uzależnienia współpracy lub korzystania z Serwisu od spełnienia wymogów określonych prawem;

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zawartość wiadomości wysyłanych przez Klienta;

 2. zachowania Klienta oraz odbiorców wiadomości Klienta;

 3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Klienta lub odbiorców jego wiadomości zobowiązań wynikających z wiadomości;

 4. następstwa działań Klienta lub odbiorców jego wiadomości, stanowiących naruszenie prawa lub/i niniejszego Regulaminu;

 5. jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów oferowanych przez Klienta;

 6. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta i inne strony podawane w wiadomościach ;

 7. straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu;

 8. straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na dostarczenie wiadomości Klienta;

 9. treść Informacji handlowej ani za zgodność Informacji handlowej w wysyłanej wiadomości;

 10. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Administratora, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług;

 11. z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług.

  1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.

  2. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta.

  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta lub zawieszenia świadczenia Usług na jego rzecz, w szczególności poprzez, zawieszenie (blokadę) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt. 7.4 oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

  5. Klient, którego Konto został usunięty, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administartora.10. Postępowanie reklamacyjne

10.1 Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub

nienależytego wykonania Usługi, w tym co do nieprawidłowego obliczenia

salda rozliczeń z tytułu świadczonych Usług.

10.2 Reklamacja może być zgłoszona w terminie dwóch tygodni licząc od daty

zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

10.3 Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług winny być zgłaszane

pocztą elektroniczną na adres biuro@skutecznysms.pl.

10.4 Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia na

skrzynkę e-mailową biuro@skutecznysms.pl.

10.5 W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

a. imię i nazwisko, nazwę, domenę internetową oraz adres zamieszkania albo

siedziby Klienta;

b. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej stanu salda

rozliczeń, Klient zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę;

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

10.6 Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej

wniesienia.

10.7 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po

otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Administrator

zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.8 Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w

prawidłowej postaci.

10.9 Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Administrator, zostaje

wysłana na kontaktowy adres e-mail Klienta.

10.11 Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu

sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.11. Ochrona danych osobowych

11.1 Administrator dba o

bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych. Dane te są szczególnie

chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

11.2 Dane podawane przez Klienta są

wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z

Klientem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności

związanych z wykonywaniem Umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji,

czy Klienta spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

11.3 Klient w momencie rejestracji w serwisie wyraża zgodę na

umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez

Administratora, na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu oraz

wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora o

świadczonych przez nią usługach oraz usługach Partnerów, na

udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy z dnia 18 lipca

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002, nr 144,

poz. 1204). Klient w każdym momencie może zrezygnować z

otrzymywania informacji handlowej od Administratora.

11.4 Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą

przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną

oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

11.5 Administrator ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu

strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli

Klient uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia12. Postanowienia końcowe

12.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

12.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie.

12.3 Klient może zostać powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

12.4 Przelanie przez Klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Administratora.

12.5 Klient zwróci Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

12.6 Administrator uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Usług w sposób określony niniejszym Regulaminem.

12.7 Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 90 dni od podjęcia negocjacji, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Administratora.

12.8 Prawem właściwym dla umów zawartych z Administratorem jest prawo polskie.

12.9 W kwestiach nieuregulowanych w umowach zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny.

12.10 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.